ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจปริมาณยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียมระดับพื้นผิว ในจังหวัดยะลา ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี / Ground radiometric survey of Uranium Thorium and Potassium in Changwat Yala with the Gamma Spectrometry Method
     บทคัดย่อ/Abstract ????จากการวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุกัมมันตรังสี โพแทสเซี่ยม ยูเรเนี่ยมและทอเรื่ยม สมมูลในตัวอย่างหินแกรนิต หินชั้นและหินแปรบริเวณจังหวัดยะลา รวมทั้งหมด 56 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องวัดรังสีแกมมา พบว่า โพแทสเซี่ยม ยูเรเนี่ยมสมมูลและทอเรี่ยมสมมูลเฉลี่ยในตัวอย่างหินแกรนิตมีปริมาณ 4.51%, 3.68 ppm และ 14.45ppm ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าในตัวอย่างหินชั้นและหินแปร หินแกรนิตที่ลำพระยา บาโงย โกตาบารู ถ้ำทะลุ ปะแต และคีรีเขต ให้กัมมันตภาพรังสีสูงกว่า หินแกรนิตแหล่งอื่นในจังหวัดยะลา จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดยะลามีศักยภาพทางแร่สูง

     ผู้ทำ/Author
Nameพวงทิพย์ แก้วทับทิม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameสมหมาย ช่างเขียน
Organization
     เนื้อหา/Content
แหล่งฉบับพิมพ์
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2544
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1540
     Counter Mobile: 15