ชื่อเรื่อง/Title การประยุกต์การประมวลผลภาพสำรวจแนวชายฝั่งจังหวัดปัตตานีถึงจังหวัดนราธิวาส
     บทคัดย่อ/Abstract การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง ตั้งแต่แหลมโพ จังหวัดปัตตานี จนถึงปากน้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ซึ่งเน้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม สองช่วงเวลา ดำเนินการด้วยการผสมสี (1-5-4) การยืดภาพแบบยกกำลัง และการจำแนกประเภทข้อมูล ทั้งแบบไม่กำกับและแบบกำกับ การกรองภาพแบบความถี่ต่ำผ่าน ได้แปลงภาพถ่ายจากข้อมูลเชิงภาพไปสู่ข้อมูลเชิงทิศทาง และนำซ้อนทาบกัน เพื่อหาพื้นที่เปลี่ยนแปลง จากเทคนิคดังกล่าว พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ทั้งหมด 4.64 ตร.กม. โดยเฉพาะการงอกของสันดอนและจะงอยที่แหลมโพประมาณ 500 ม. อาจปิดอ่าวปัตตานีได้ใน 46 ปี หากปล่อยให้ตะกอนทับถมต่อไป โดยปราศจากการรบกวนระบบนิเวศ

The investigation of coastline change from Laem Pho,Pattani to Pak Nam Tak Bai, Narathiwat was performed by using techniques of image processing based on measurement systems. The data were digital Landsat-5 TM imageries (1988 and 1997-1998). The procedures on image processing were the image color composite, exponential stretching, unsupervised and supervised classification and low pass filtering. These mage were transformed from raster data to vector data and redistricted them to calculate the changing areas.
This technique revealed that total changing areas covered approximately 4.64 km (eroded area 1.82 km and deposited area 2.82 km). Particularly, Laem Pho sand spit moved seaward approximately 500 m. Consequently, Pattani bay will be enclosed in 46 years, if the sedimentation process continues without any disturbance to the ecosystem.
     ผู้ทำ/Author
Nameดนุพล ตันนโยภาส
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Nameจักรกริส กสิสุวรรณ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Nameเชาวน์ ยงเฉลิมชัย
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2543
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1415
     Counter Mobile: 15