ชื่อเรื่อง/Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดปัตตานี / Factors Affecting Quality Assurance for Accreditation of General Education in Private Schools, Changwat Pattani
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกันคุณภาพเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้เเก่ ปัจจัยนำเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการ เเละปัจจัยด้านผลผลิต เเละเพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการประการคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเเบบการพรรณนาเพื่ออธิบาย ผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เเละกรรมการดรงเรียนของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดปัตตานี ใช้วิธีเก็บข้อมูล 4 วิธี คือการสัมภาษณ์เเบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตเเบบมีส่วนร่ว เเลการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษามากที่สุด ได้เเก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยกับการเรียนการสอน ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เเละปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพเเละรับรองมาตรฐานการศึกษา รองลงมาได้เเก่ ปัจจัยด้านการนำเข้า ซึ่งประกอบด้วย ปจจัยเกี่ยวกับผู้บิหารโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน เเละปัจจัยเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การเรียน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุดคือปัจจัยด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับหลักฐานการปฏิบัติการหรือร่องรอยการทำงาน เเละปัจจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการยอมรับนับถือระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันตามลำดับ สำหรับปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้เเก่ การเปลี่ยนเเปลงบุคลากรของโรงเรียน สภาพการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญโรงเรียน โรงเรียน ระบบการตวจสอบ ระบบการการประเมินตนเอง ทักษะในการตรวจสอบเเละประเมินตนเอง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เละความรู้ความ้ข้าใจเเนวทางการประกันคุณภาพ สำหรับข้อเสนอเเนะที่ได้จากการวิจัยคือ โรงเรียนเเละชุมชนควรร่วมกันกำหนดเกณฑ์เเละตัวบ่งชี้เพิ่มเติม จาก 7 ปัจจัยเเละสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนควรให้โรงเรียนมีส่วรร่วมในการพิจารณาผลเเละยอมรับผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา ก่อนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

The objectives of this research were to describe factors influencing the quality assurance for accreditation of private general education schools, namely input, process and output ; and to indicate obstructing factors for the operation of quality assurance for accreditation of this type of schools in Pattani. The study was a qualitative research using explanatory description. The subjects interviewed were Pattani Provincial Education Superintendent, Chief of the Education Quality Group, supervisors from the Office of the Private Education Commission, school administrators, teachers, and school councils of the private general education school in Pattani. Four major methods of data collection used were an in-depth interview, a participant observation, afocus group discussion and a documentary analysis. The findings indicated that the most effective factors on the quality assurance for accreditation were: firstly, the process factors (instruction, management and the quality assurance process for accreditation); secondly, the input factors (school administrators, school personnel, students and instructional materials); and lastly, the output factors (evidence of school performance and main results in working respectively). The results also indicated that the factors obstructing the quality assurance operation were staff change, management inconsistent with the school charter, audit system, self-assessment system, self study and assessment skills, participation in the operation and understanding of the quality assurance process. It was suggested that schools and communities work together to specify additional criteria and indicators besides these seven factors, and the Office of the Private Education Commission allow the school to participate in assessing and considering accreditation outcomes before formal announcement.
     ผู้ทำ/Author
Nameชิดชนก เชิงเชาว์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
Nameณรัณ ศรีวิหะ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
Nameวิรุฬห์ แสงาม
Organization ศึกษาธิการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2544
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1524
     Counter Mobile: 12