ชื่อเรื่อง/Title ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริมในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี / Factors Related to Infant Feeding with Fish Nutrient Supplements in Amphoe Saibura , Changwat Pattani
     บทคัดย่อ/Abstract ????การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริม สาเหตุของการไม่ใช้ปลาเป็นอาหารเสริม และศึกษาลักษณะการเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริม ในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจำแนกตาม รายได้ อาชีพ ที่ตั้งบ้านเรือน การศึกษา และความรู้ด้านโภชนาการ ตัวแปรตามคือ การเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริมของมารดา <br /> ????กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่มีบุตรอายุตั้งแต่5 เดือน - 12 เดือน ในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในปีพ.ศ.2536 จำนวน 240 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้ด้านโภชนาการ และแบบสัมภาษณ์การเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าไค-สแดวร์ และใช้โปรแกรม SPSS <br /> ????ผลการวิจัยพบว่า<br /> 1. การศึกษา ความรู้ด้านโภชนาการของมารดา อาชีพ และรายได้ ของครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริมในระดับปานกลาง สำหรับที่ตั้งบ้านเรือนไม่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริม<br /> 2. สาเหตุของการไม่ใช้ปลาเป็นอาหารเสริม ในการเลี้ยงทรกพบว่า ญาติมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงทารก และมารดามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง<br /> 3. จำนวนมารดาที่เลี้ยงทารกด้วยปลาเป็นอาหารเสริมถูกต้องตามระยะ และปริมาณ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จำแนกได้ดังนี้ มารดาที่ให้ปลาเป็นอาหารเสริมวันเว้นวัน คิดเป็นร้อยละ 62.16 ให้ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 24.32 และให้สัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.51

The purpose of this research were to investigate the factors related to infant feeding with fish nutrient supplements, causes of non-infant feeding with fish nutrient suplements and levels of infant feeding with fish nutrient suplements in Amphoe Saiburi, Changwat Pattani. The independent variables were socio-economic factors including income, occupation, residence, educational attainment, and mothers' knowlodge of nutrition.The dependent variable was the levels of mothers' infant feeding with fish nutrient suplements. Through a stratified sampling method, the samples were 24 methers with an infavt of 5 months to 12 months old in 1993 in Amphoe Saiburi, Changwat Pattani. The instrument for data collection comprised interview questions on the respondents' general background, a test of nutrient knowledge, and interview questions on infant feeding with fish nutrient suplements.
     ผู้ทำ/Author
Nameกรกนก ศิวรัตน์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 3 ผลการวิเคราะหืข้อมูล
บทที่ 4 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านสุขภาพอนามัย
--สุขอนามัยชุมชน
     Contributor:
Name: ด้วน ขาวหนู
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 1265
     Counter Mobile: 13