ชื่อเรื่อง/Title ปริมาณธาตุอาหารในดินและพืชบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ในจังหวัดนราธิวาส / Nutrient Contents of Soils and Plants in Organic Soils at Narathiwat Province
     บทคัดย่อ/Abstract ได้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดินและพืชบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ จังหวัดนราธิวาส โดยเลือกเก็บตัวอย่างดินและพืชบริเวณเดียวกันที่พรุบาเจาะ และพรุโต๊ะแดง ในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม พ.ศ. 2537 รวม 2 ครั้ง ผลการศึกษาดินทั้ง 2 แหล่ง พบว่า มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุและความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงมาก ฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงถึงสูงมาก แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยมและโซเดี่ยม ต่ำถึงปานกลาง โพแทสเซี่ยมและซัลเฟอร์ต่ำมาก ขณะที่ปริมาณเหล็กสูงกว่าระดับวิกฤติ แต่ทองแดงที่พรุบาเจาะต่ำกว่าระดับวิกฤติ และมีข้อสังเกตคือปริมาณธาตุอาหารทั้งหมดและที่สกัดได้จากดินเกือบทุกชนิดบริเวณพรุโต๊ะแดงมีค่าสูงกว่าที่พรุบาเจาะ สำหรับธาตุอาหารในพื้ชทั้งสองแหล่งพบว่ามีไนโตรเจน ซัลเฟอร์และสังกะสี ต่ำกว่าระดับวิกฤติ และที่น่าสนใจคือ ปาหนันช้าง (ที่พรุโต๊ะแดง) มีแมงกานีสเฉลี่ย 574 ppm โคลงเคลง (ที่พรุบาเจาะ) มีอลูมินั่ม 3,688 ppm ปริมาณไขมัน โปรตีน เยื่อใย และเถ้าในพืชทั้งสองบริเวณอยู่ในช่วงร้อยละ 0.26-3.25, 4.49-10.93,13.23-35.63 และ 2.03-9.42 ตามลำดับและชนิดของพืชที่ขึ้นอยู่บนดินอินทรีย์มีความสัมพัธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของดิน

This is a study on the nutrient collection in soils and plants. The organic soils (Narathiwat series) were collected from the field in Bacho and Toh-Deeng primary peat swamp forest regions at Narathiwat province. 4 and 9 speciesof plants were randomly taken during the dry and wet seasons (Fabruary and july).
Chemically, Narathiwat series are generally very acid (ph3.5-4.15); having very high O.M. and CEC; most moderately high ? very high of P; low ? moderately of Ca, Mg and Na; very low of k and S. Fe level is high than critical level but Cu at Bacho is lower. Almost elements, at Toh-Daeng are higher than at Bacho.
N, S and Zn level in plants are lower than critical level. The Goniothalamus giganleus hook. F. et Th. And Metastoma candidum D. Don have significantly greater Mn and Al concentrations, respectively. The crude fat, crude protein, crude tiber and ash are 0.26-3.25, 4.49-10.93, 13.23-35.63 and 2.03-99.42 percent consequently. Plants grown on organic soil are correlated with chemistry characteristics.
     ผู้ทำ/Author
Nameบุญส่ง ไกรศรพรสรร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameธีระพงศ์ คณานุรักษ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
คำนิยม
สารบาญ
บทนำ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2542
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1248
     Counter Mobile: 14