ชื่อเรื่อง/Title ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติบางประการของดินและสังคมพืชในป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract ????การศึกษาความสัมพัธ์ของสมบัติบางประการของดินและสังคมพืชในป่าชายเลนยะหริ่ง โดยการใช้เทคนิคทางการศึกษาในแปลงอย่างเป็นแนว ในบริเวณป่าชายเลน ที่มีสภาพสมบูรณ์จำนวน 13 แนวสำรวจ และเก็บตัวอย่างดินจากริมชายฝั่งคลองยะหริ่งด้านตะวันตกไปสิ้นสุดแนวป่าชายเลน ด้านตะวันออก ศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่สำคัญบางประการของดิน และลักษณะโครงสร้างของป่าชายเลนได้แก่ พันธุ์ไม้ชายเลนเด่น ลักษณะการขึ้นอยู่ของพันธุ์ไม้ และความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติบางประการของดินกับพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

     ผู้ทำ/Author
Nameสุรชาติ เพชรแก้ว
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Nameวิเชียร จาฏุพจน์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Nameชัยรัตน์ นิลนนท์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     เนื้อหา/Content
เนื้อหา
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2542
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1243
     Counter Mobile: 31