ชื่อเรื่อง/Title การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ธรรมรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการบริหารองค์กรมุสลิมกับธรรมรัฐองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนบทบาทและศักยภาพขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐองค์การบริหารส่วนตำบล<br /> <dd>งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนองค์กรมุสลิม จำนวน 738 คน ควบคู่กับการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 25 คน ใช้สถิติร้อยละ และไคว์แสควร์<br /> <dd>ผลการวิจัยพบว่า องค์กรมุสลิมมีส่วนร่วมทั้งทางการเมืองและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในระดับน้อย สำหรับธรรมรัฐองค์การบิหารส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นว่าระดับการปฎิบัติตามหลักธรรมรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับมากในขณะที่กลุ่มตัวอย่างองค์กรมุสลิมมีความเห็นว่า ระดับการปฎิบัติตามหลักธรรมรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองและทางการบริหารมีความสัมพันธ์กับระดับการปฎฺบัติตามหลักธรรมรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนระดับความรู้ความเข้าใจไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการปฎิบัติตามหลักธรรมรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับศักยภาพและบทบาทขององค์กรมุสลิมในการสร้างธรรมรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า องค์กรมุสลิมจะทำหน้าที่เป็นองค์การประสานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ชี้นำสังคมและเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้รู้หน้าที่และบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นการสร้างความตระหนักและเปิดโอกาสให้องค์กรมุสลิมเข้ามามีส่วนร่วมต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดธรรมรัฐในองค์การบริหารส่วนตำบล

This study aimed at examining (1) the participation of organization in local government;(2) perceived good governance in governance; (3) association between perceptions. Political and administrative participation of Muslim organizations with good governance in local governance .The study also examined roles of Muslim organizations in promoting good governance.<br /> This study employed descriptive technique. Seven hundred thirty eight questionnaires were distributed to the samples for collecling the quantitative data. Focus group with 25 panelists was conducted to gain the qualitative data. Percentage and Chi square used to analyze the quantitative data while content analysis was applied one. The results revealed that the participation of Muslim organization in local governance was relative low. With respect to good governance it was high as perceived by samples from local governance but relatively low as perceived by Muslim organization. Perceptions. Political and administrative participation of Muslim organizations had association with good governance However, there was no association between Muslim organization's understandings on local governance with good governance Rather. Muslim organizations had vital roles in coordinating and directing community. Thus encouraging Muslim organization to participate in local governance would be a significant means to promote good governance in local governance.<br /> <br />
     ผู้ทำ/Author
Nameอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
Nameนิเลาะ แวอูเซ็ง
Organization
Nameอับดุลรอซีด เจะมะ
Organization
Nameมูหัมมัดรอฟลี แวหามะ
Organization
Nameสมเจตน์ นาคเสวี
Organization
Nameฮุสนา เจะเลาะ
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 7-26)
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 27-52)
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 การอภิปรายผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (หน้า 134-153)
ภาคผนวก (หน้า 154-173)
ภาคผนวก (หน้า174-213)
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการเมืองการปกครอง
--องค์กรส่วนท้องถิ่น
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2548
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2327
     Counter Mobile: 11