ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและหนองจิก จังหวัดปัตตานี / Exploration and Collection of Medicinal Plants in Muang and Nongjig District Pattani Province
     บทคัดย่อ/Abstract
การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในอำเภอเมืองและหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดำเนินการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2541 ถึงเดือนมีนาคม 2542 ในพื้นที่ 2 ลักษณะ คือ ป่าชายเลนและที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรที่สำรวจพบ มาตรวจวินิชฉัย ชื่อ ชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา และบันทึกการใช้ประโยชน์ทางยาจากหมอชาวบ้านและผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
จากการศึกษาพบพืชสมุนไพรในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 36 วงศ์ 90 ชนิด

The exploration and collection of medicinal plants in Muang and Nongjig District Pattani province were carried out from July 1998 to March 1999 in two area types i.e. Mangrove and wetland. The ethnomedical knowledge from folk herbalists and the experts including with name, family, morphology and biology of various kinds of explored medicalplant was invedtigated and collected. It was found that there are 36 families and 90 species of medicinal plant in this area.
     ผู้ทำ/Author
Nameไมตรี แก้วทับทิม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
Nameวิชัย หวังวโรดม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
บทที่ 4 ผลการวิจัย (หน้า 8-50)
บทที่ 4 ผลการวิจัย (หน้า 51-90)
บทที่ 4 ผลการวิจัย (หน้า 91-104)
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผล
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Contributor:
Name: ทุนพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 4645
     Counter Mobile: 23