ชื่อเรื่อง/Title การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / An Analysis of the Structure of Factors Affecting the Islamic Private School Effectiveness
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบในด้านต่างๆของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ คุณลักษณะของโรงเรียนคุณลักษณะของผู้บริหาร คุณลักษณะของครู คุณลักษณะของนักเรียน การบริหารโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครู รวมทั้งวิเคราะห์โครงสร้างขององค์ประกอบเหล่านี้ที่ร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนโดยใช้วิธีสร้างแบบจำลองโครงสร้างเชิงความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ใช้โปรอกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป STATISTICA ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจำลองที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายประกอบด้วยองค์ประกอบเพียงสามด้านเท่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนของครู และคุณลักษณะของนักเรียน โดยคุณลักษณะของนักเรียนส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด ในขณะที่การจัดการเรียนการสอนของครูส่งผลโดยตรงน้อยที่สุด โดยองค์ประกอบด้านการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่องค์ประกอบทั้งสองต่างไม่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของนักเรียนแต่อย่างใด

The purpose of this research was to investigate various factors related to the effectiveness of the lslamic Private schools in southern border provinces such as school characteristics, administrators characteristics, student?s characteristics, teacher?s characteristics, school administrator, teacher?s instructional management. In addition covariance structure model was constructed to explain relation relationship among various factors which contribute to school effectiveness. ?STATISTICA? statistical package (submodule ?SEPATH?) was employed to create such model. Data were collected by using tests and questionnaire. The results indicated that only three factors included in the model were able to pinpoint school effectiveness. They were school administration, teacher?s instructional management and student?s characteristics. Among three of them, student?s characteristics was directly the most effective factor while teacher?s instructional management were mutually correlated but of them did not correlate with student?s characteristics
     ผู้ทำ/Author
Nameชิดชนก เชิงเชาว์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nameอำภา บุญช่วย
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nameทวี ทองคำ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
บทนำ
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
--การจัดการศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2093
     Counter Mobile: 17