ชื่อเรื่อง/Title สารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชุดคำสั่งในการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ คือ Software Areview GIS Version 3.0 ข้อมูลที่นำมาจัดทำประกอบด้วย ข้อมูลกราฟฟิก หรือพื้นที่ ของจังหวัดปัตตานีที่ระบุเส้นขอบเขตอำเภอ และข้อมูลคุณลักษณะหรือลักษณะประจำของจังหวัดปัตตานที่ระบุสถิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรายอำเภอ ข้อมูลที่จัดเก็บเรียบร้อย ได้รับการจัดทำเป็นสารสนเทศในลักษณะของแผนที่ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ โดยแสดงให้เห็นการกระจายตัวทางพื้นที่ของลักษณะต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดปัตตานี ทั้งข้อมูลและสารสนเทศได้รับการจัดเก็บในแฟ้มโครงการ 2 โครงการ ตามหมวดหมู่เนื้อหา ได้แก่ สังคมและเศรษฐกิจ รวมแผนที่ 50 เรื่องที่จัดเก็บอยู่ในแฟ้มโครงการดังกล่าวนี้

The objective of this study is to build socioeconomic spatial information for Pattani province. The software used is Arcview GIS Version 30. The input data are provincial boundaries as graphical or spatial data, and socioeconomic data as attribute data, Maps are created from threes data in the database, to show spatial distribution in socioeconomic characteristics The data and map information are organized in two project files : social and economic project. Totally, there were 126 socioeconomic variables and 50 thematic maps established in there project files.

     ผู้ทำ/Author
Nameสุนันท์ภัทธิรา นิลแจ้ง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ผลการศึกษา : สารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านสังคม...
บทที่ 3 ผลการศึกษา : สารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ...
บทที่ 4 สรุปผลและเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2542
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1500
     Counter Mobile: 12