ชื่อเรื่อง/Title การประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดปัตตานี / Quality Assurance for Accreditation of General Education in Private Schools, Changwat Pattani
     บทคัดย่อ/Abstract ????การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านนำเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการและปัจจัยด้านผลผลิตและเพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดปัตตานี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพแบบการพรรณาเพื่ออธิบาย ผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดปัตตานี ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 4 วิธี คือการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวคนสำคัญ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม <br /> ????ผลการวิจัยพบว่า <br /> 1. ปัจจัยด้านการนำเข้า ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียน ปัจจัยเกี่ยวกับนักเรียน และปัจจัยเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การเรียน <br /> 2. ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา <br /> 3. ปัจจัยด้านผลผลิต ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือร่องรอยการทำงานและปัจจัยเกี่ยวกับผลสรุปการปฏิบัติงาน <br /> 4. ปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรของโรงเรียน สภาพการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับธรรมนูญโรงเรียน ระบบการตรวจสอบ ระบบการประเมินตนเอง ทักษะในการตรวจสอบและประเมินตนเอง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และความรู้ความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพ <br /> ????ข้อเสนอแนะโรงเรียนและชุมชนควรร่วมกันกำหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจาก 7 ปัจจัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนควรให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลและยอมรับผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาก่อนที่จะประกาศผลอย่างเป็นทางการ

The objectives of this research were to discribe factors influencing the quality assurance for accreditation of private general education schools, namely input, process and output; and to indicate obstructing factors for the operation of quality assurance for accreditation of this type of schools in Pattani. The study was a qualitative research using explanatory description. The subjects interviewed were Pattani Provincial Education Superintevdent, Chief of the Educational Quality Development Group, supervisors from the Office of the Private Education Comssion, shool administrators, teachers, and school councils of the private general education scholl in Pattani. Four majar methods of data collection used were an in-depth interview, a participant observation, a key informant in terview and a focus group discussion.<br /> The findings were as followers:<br /> 1. The input factors were school administrators, school personnel, students and instuctional media.<br /> 2. The process factors were instruction, management and quality assurance for accreditation procedure.<br /> 3.The output factors were job reference or evidence and operational summary.<br /> 4. The factors obstructing the quality assurance operation were staff change, management inconsistent with the school charter, audit system, self-assessment system, self study and assessment skills, participation in the operation and understanding of the quality assurance process.<br /> It was suggested that schools and communities work together to specify additional criteria and indicators besides seven factors, and the office of the Private Education Commission allow the schools to participate in assessing and considering accreditation outcomes before formal announcement.
     ผู้ทำ/Author
Nameวิรุฬห์ แสงงาม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (หน้า 138-167)
ภาคผนวก (หน้า 168-186)
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
     Contributor:
Name: ณรัณ ศรีวิหะ
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2543
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2477
     Counter Mobile: 18