ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจข้อมูลชีวภาพอ่าวปัตตานี / Biological Data of Pattani Bay
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>การศึกษาเรื่องข้อมูลชีวภาพในอ่าวปัตตานีและบริเวณใกล้เคียงในระยะเวลา 1 ปี โดยการสอบถาม การใช้การประชุมพูดคุยหาข้อมูลแบบเร่งด่วนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และการสำรวจพบว่ามีหมู่บ้านที่มีประชากรประกอเบอาชีพประมงในอ่าวปัตตานี และบริเวณใกล้เคียงจำนวน 26 หมู่บ้าน ในเขต 3 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,031 ครัวเรือน ซึ่งมีประมาณร้อยละ 21 ของประชากรเท่านั้น ที่ประกอบอาชีพชาวประมงในอ่าวปัตตานีและบริเวณใกล้เคียง การประกอบอาชีพประมงนั้นชาวประมงใช้เรือหางยาว และเรือพาย/เรือแจว เครื่องมือประมงที่ใช้จะแตกต่างกันบ้างในหมู่บ้านต่างๆ แต่ทุกหมู่บ้านจะมีเครื่องมือหลักที่คล้ายคลึงกัน เช่น อวนประเภทต่างๆ แห และเบ็ด เป็นต้น ชาวประมงมีทั้งที่ออกไปทำประมงในอ่าวปัตตานีและในอ่าวไทย นอกจากการทำประมงแล้วชาวประมงบางส่วนยังประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกด้วย ความหลากหลายของสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานีในช่วงระยะเวลาที่ศึกษา 1 ปี นั้น พบสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้น 90 ชนิด ประกอบด้วยปลาจำนวน 55 ชนิด ปูจำนวน 9 ชนิด กุ้งและกั้ง จำนวน 12 ชนิด หมึกจำนวน 4 ชนิด และหอยจำนวน 10 ชนิด

Annual study on biological and fisheries recources in Pattani Bay and adjacent area was conducted by collecting raw data though questionnaaire. The informates and target villages had been randomly selected from the sampling communities using PRA collected data. It is found that 21% of the population from 26 villages and 1 municipality in 3 districts around Pattani Bay are fishery-based communities whose income totally earned from fishing activities. Local fisherman in the area mostly employ both either machamized and non mechanized small boats (which operated in Pattani Bay and adjacent areas). Several fishing gears used in each village are obseved from the study. However, the main gears are quite similar such as various nets, cast net and hook. Apart from fishing activity, fishermen around the bay engage in coastal aquaculture sush as seabass and catfish cultyres as a minor imcome for thire families. Regarding biodiversity of fisheries resources around the day, 55 taxa of fishes, 9 taxa of crabs, 12 taxa of shirmps and mantis shirmps, 4 taxa of aquids and cuttlefishes and 10 taxa of mollusks were recorded during the study period.
     ผู้ทำ/Author
Nameกันทิมา เหาะเจริญ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameซุกรี หะยีสาแม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameนิยม กำลังดี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameวรรณชไม การถนัด
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameสมรักษ์ พันธ์ผล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทนำ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
ผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1740
     Counter Mobile: 16