ชื่อเรื่อง/Title การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี / An Evaluation of Line Supervision Projects as Conducted by the Office of Pattani Provincial Primary Education
     บทคัดย่อ/Abstract ????การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรียบเทียบระดับของสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง <br /> ????กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวนทั้งสิ้น 399 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบพหูคูณโดยวิธีการของเชฟเฟ่ <br /> ????ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ <br /> 1. สภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง <br /> 2. ปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง <br /> 3. กระบวนการ โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง <br /> 4. ผลผลิต โดยรวมเป็นที่พึงพอใจในระดับปานกลาง <br /> 5. ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน <br /> 6. ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นแตกต่างกัน โดยที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าศึกษานิเทศก์ <br /> 7. ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและผลผลิต การปฏิบัติและความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

This research was intended to evatuate and compere the context, input, process and product in line supervision of the primary schools under the office of Pattani Provincial Primary Education, according to the opinions of the samples.<br /> The samples for this study were 399 subjects comprising the primary school administrators, the school teachers for academic affairs and the district supervisors under the Office of Pattani Provincial Primary Education. The instruments for the data collection consisted of two parts : part I was a checklist of respondents' background information and II was a set of rating scale quetionnaires on an evaluation of line supervision projects with all four aspects according to CIPP model consisting of context, input, process and product. Data obtained were analyzed by using persentage, arithmentic mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe's method for ad hoe multiple comparison test.
     ผู้ทำ/Author
Nameอาคม สุวรรณนิมิตร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 การอภิปรายผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (หน้า 132-157)
ภาคผนวก (หน้า 158-181)
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
     Contributor:
Name: ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2539
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 1702
     Counter Mobile: 8