ชื่อเรื่อง/Title ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของน้ำมันในแม่น้ำปัตตานี / Studies on Oil Concentration in Pattani River
     บทคัดย่อ/Abstract
แม่น้ำปัตตานีเป็นแม่น้ำสายหลักที่รองรับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเรือประมง ได้ทำการศึกษาปริมาณของน้ำมันที่เจือปน และคุณสมบัติของน้ำบางประการในแม่น้ำปัตตานี อันได้แก่ อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของน้ำ ค่าความโปร่งแสง และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง โดยเก็บตัวอย่างน้ำในรอบปี (เดือนละ 1 ครั้ง) บริเวณสะพานเดชา บริเวณแพปลา และบริเวณปากแม่น้ำปัตตานี ตั้งแต่ มิถุนายน 2533-พฤษภาคม 2534 ปริมาณของน้ำมันที่เจือปน อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของน้ำ ค่าความโปร่งแสง ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ในรอบปีในแม่น้ำปัตตานี บริเวณตั้งแต่สะพานเดชาจนถึงบริเวณปากแม่น้ำ ปัตตานี ได้แก่ 0-5.25 mg /L 29-33 C , 28-31 C, 5-67.5 CM และ 6.8-8.0 ตามลำดับ

Pattani river was mainly river to receive wasting from industrial factories and fishing boats. Studies on oil concentration and some water quality such as air temperature, water temperature, transparency and pH, which were collection water sample around year (one time per month) from Deecha bridge, fishihg port and Pattani river mouth since June, 1990-May, 1991.Oil concentration, air temperature, water temperature, transparency and pH around year in Pattani river were 0-5.25 mg/L. 29-33 C, 28-31C, 5-67.5 cm and 6.8-8.0, respectively.

     ผู้ทำ/Author
Nameธำรงค์ อมรสกุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
บทนำ
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Contributor:
Name: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2540
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1234
     Counter Mobile: 20