ชื่อเรื่อง/Title แนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 / Direction for Developing of Center for Southem Thailand Prince of Songkla University, Pattani Campus In the Seventh National Economic and Social Development Plan
     บทคัดย่อ/Abstract     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาและการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ในด้านการบริหารงาน การวิจัย การบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีการศึกษาเอกสารและการสำรวจเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัยภูมิภาคและมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
    ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานของศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ยังไม่สามารถดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขากความคล่องตัวในหลายๆด้าน เนื่องจากยังไม่เป็นหน่วยงานอิสระจึงขอจัดตั้งเป็นสถาบันศิลปวัฒธรรม ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) การวิจัยควรจะได้ขยายขอบเขตของการวิจัยให้กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ของภาคใต้รวมถึงอาณาบริเวณใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศเพื่อจัดหาทุนการวิจัยและความร่วมมือทำการวิจัยร่วมกัน การบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม ควรเพิ่มกิจกรรมการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมให้กับประชาชนทุกระดับ เพื่อประโยชน์ในการให้ความรู้ เห็นคุณค่า และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นำศิลปะการแสดงของท้องถิ่นภาคใต้ไปจัดแสดงเผยแพร่ในภูมิภาคอื่นรวมถึงประเทศใกล้เคียงและจัดฝึกอบรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ให้เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงและขยายงานการรวบรวมเอกสารและสื่อชนิดต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

     ผู้ทำ/Author
Nameวสันต์ ชีวะสาธน์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
บทที่ 3 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้
บทที่ 4 ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม...
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
     Contributor:
Name: ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนุบสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1963
     Counter Mobile: 10