ชื่อเรื่อง/Title คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นมุสลิมใน จ.ปัตตานี / The Nutritive Values of Local Muslim
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>จากการสุ่มตัวอย่างอาหารท้องถิ่นมุสลิมในจังหวัดปัตตานั จำนวน 16 ชนิด ได้แก่ แกงกะหรี่-เนื้อ แกงไข่ ไก่กอและ ข้าวเหนียวมะพร้าว ซอเลาะปลาทู ซอเลาะพริกหยวก ซอเลาะพริกหยวก-ทอด ซุปเครื่องในวัว นาซิดาแฆ มะตะบะ มัสมั่นเนื้อ ยำสาหร่ายทะเล รอป๊ะตีแก รอเยาะ สะเตะเนื้อกับข้าวอัด เมื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณส่วนประกอบหลักต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัม พบว่าปริมาณโปรตีนอยู่ในช่วง 0.80-20.61 กรัม ปริมาณไขมันอยู่ในช่วง 0.64-18.31 กรัม ปริมาณคาร์โบไฮเดรทอยู่ในช่วง 2.76-61.01 กรัม ปริมาณใยอาหารอยู่ในช่วง 0-2.37 ปริมาณเถ้าอยู่ในช่วง 0.49-3.05 กรัม และให้พลังงานในช่วง 45.23-272.45 แคลอรี

The 16 kinds of local Muslim?s food, which are kang karee nua, kang kai, kai ko-lae, sticky rice with coconut, so-lou prig youg load, so-lou prig youg, so-lou prig youg, so-lou platu, viscera soup, na-si-ke. na-si-mi-yoa, ma-ta-ba, mus-man neua, yam sa-rai, ro-pe-tee-kae, ro-yoa, and sa-tae neua, were sampled in Pattani to analyse for proximate composition. It found that protein, fat, carbohydrate, dietary fiber, ash and energy contents contents per 100 grams are 0.80-20.61g, 0.64-18.31g, 2.79-61.01g, 0-2.37g, 0.-237g, 0.49-3.05g and 45.23-272.45 Cal, respectively.<br /> <br />
     ผู้ทำ/Author
Nameลักษณา สมสุข
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลและวิจารณ์ผล
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก (หน้า 26-35)
ภาคผนวก ข (หน้า 36-52)
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านสุขภาพอนามัย
--อาหารและการบริโภค
อาหารฮาลาล
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2539
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2912
     Counter Mobile: 23