ชื่อเรื่อง/Title ข้อมูลทางชีวภาพของอ่าวปัตตานี / Biological Data of Pattani Bay
     บทคัดย่อ/Abstract เก็บตัวอย่างหอย กุ้ง ปู และใส้เดือนทะเล บริเวณอ่าวปัตตานีและทะเลใกล้เคียงระยะเวลา 1 ปี (2538-2539) พบทั้งสิ้น 221 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ได้ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญได้จัดลำดับ ชื่อ และบรรยายถึงสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด จากสัตว์ทั้งหมด เป็นหอยกาบเดี่ยว 113 ชนิด 26 วงศ์ หอยกาบคู่ 58 ชนิด 21 วงศ์ กุ้ง 12 ชนิด 4 วงศ์ ปู 25 ชนิด 4 วงศ์ และใส้เดือนทะเล 13 ชนิด 11 วงศ์

Collections of manine shslls, shrimps. Crabs and polychaetes were made from Pattani Bay and theadjacent offshore over a 12 month period, 1995-1996. In taoal 221 species, the majority of the identifications have been confimned by speialists. A systemmatic check list is provide here with brief ecological notes on habitats from which each species was collected. One hundred thirteen species of Univalves in 26 families, 58 species of Bivalves in 21 families of shrimps in 4 families, 25 species of crabs in 4 families and 13 species of polychaetes in 11 families were reported
     ผู้ทำ/Author
Nameอิสระ อินตะนัย
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameสมพร จันทเดช
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameนุกูล รัตนดากุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameสมพร ประเสริฐส่งสกุล
Organization สมพร ประเสริฐส่งสกุล
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
คำนิยม
สารบัญ
บทนำ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Contributor:
Name: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2538
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1261
     Counter Mobile: 22