ชื่อเรื่อง/Title การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี / The Approriate Media Creation to Change Behavior in Taking Iron in Thai-Moslem Pregnant Women in Pattani Province
     บทคัดย่อ/Abstract สื่อปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดปัตตานีมี 4 ประเภท คือ วิดีโอเทป ภาพพลิก โปสเตอร์ และแผ่นพับ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในขณะตั้งครรภ์ แต่ยังมีรายละเอียดน้อยมากเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับโรคโลหิตจางในขณะตั้งครรภ์ จึงได้พัฒนาสื่อขึ้นมา 4 ชนิด คือ สื่อเทปบันทึกเสียง สื่อวิดีโอเทป โปสเตอร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่แผ่นพับ และแผ่นบันทึกการกินยาเม็ดเสริมเหล็ก เมื่อนำสื่อมาสร้างขึ้นไปทดสอบ พบว่าสื่อที่ต้องมีการปรับปรุง คือโปสเตอร์เรื่องการฝากครรภ์ แผ่นบันทึกสำหรับบันทึกการกินยาเม็ดเสริมเหล็ก และสื่อเทปบันทึกเสียง โดยผู้ที่ได้รับการทดสอบสามารถเข้าใจเนื้อหาในเทปที่ใช้เสียงเป็นภาษามาลายูได้ดีกว่าเทปที่ใช้เสียงภาษาไทย และจากการประเมิน พบว่ากลุ่มเป้าหมายให้คะแนนความเข้าใจ ความง่ายของภาษาที่ใช้ ความรู้ที่ได้จากสื่อ ความยาวของสื่อ ประโยชน์ที่ได้รับและนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก

There were foor kinds of present media used in Pattani which were VDO tapes, flipcharts, posters and folded sheets. They informed much about antenalai care but less about from deficiency anemia during pregnant. It was found that the larget population had not much knowledge in from deficiency ancmia during pregnancy, Hence, four types of media which were casselte tapes of media were which were cassette tapes, VDO tape. Posters, and pieces of media were tested. The resulls showed that three pleces of media which werer poster on antenatal care, one printed matter for sclf recording iron laking, and tape cassettes had to be modified. The acceptability test for the madia showed that all media were accepled by the target groups at the level of moderate to the most degree.
     ผู้ทำ/Author
Nameลักษณา ไชยมงคล
Organization
Nameสุมาลิกา เปี่ยมมงคล
Organization
Nameประภามาศ สมบัติ
Organization
Nameแวสะมาเมาะ สะนิ
Organization
Nameชลดา ภู่สุวรรณ
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผล และวิจารณ์ผล
บทที่ 5 สรุปผล
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก (หน้า37-74)
ภาคผนวก ก (หน้า75-107)
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านสุขภาพอนามัย
--หน่วยงานบริการสาธารณสุข
--สุขอนามัยชุมชน
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2545
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1876
     Counter Mobile: 12