ชื่อเรื่อง/Title ชนิดของหอยในอ่าวปัตตานีและบริเวณใกล้เคียง / Types of mollusks in Pattani Bay and the neighbouring areas
     บทคัดย่อ/Abstract จากการเก็บตัวอย่างหอยกาบเดี่ยวและหอยกาบคู่ในอ่าวปัตตานี จากพื้นที่ 6 บริเวณ และบริเวณใกล้เคียง 7 บริเวณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2536 ถึงพฤษภาคม 2537 ในอ่าวปัตตานี พบหอยกาบเดี่ยว 15 ครอบครัว 20 สกุล 22 ชนิด หอยกาบคู่ 20 สกุล 28 สกุล 30 ชนิด ในขณะที่บริเวณใกล้เคียงพบหิยกาบเดี่ยว 29 ครอบครัว 48 สกุล 55 ชนิด และหอยกาบคู่ 26 ครอบครัว 54 สกุล 67 ชนิด

From the samples of unibivalve and bivalve molluses collected at 6 areas in Pattani Bay and 7 neighb0ufing areas from May 1993 to May 1994, 22 species, 20 genera, 15 families and unibivalve and 30 species, 28 genera, 20 families of bivale were found in Pattani Bay while 55 species, 48 genera, 29 families of unibivalve and 67 species, 54 genera, 26 families of bivale were found in neighbouing areas.
     ผู้ทำ/Author
Nameสมพร ประเสริฐส่งสกุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nameภูสิต ห่อเพชร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nameวาสนา กิจเดช
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nameนุกูล รัตนดากุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
NameCees Swennen
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
คำนิยม
สารบัญ
บทนำ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาและสถานที่ที่ทำการศึกษา
ผลการศึกษา
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1683
     Counter Mobile: 47