ชื่อเรื่อง/Title รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยและวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดยะลา
     บทคัดย่อ/Abstract     มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดโอกาสการเข้ารับการศึกษาของเด็กวัยเรียนให้ทั่วถึง 2. เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการจัดสรรอัตรากำลัง บุคลากร สื่อการเรียน ทั้งปริมาณและคุณภาพตามความเหมาะสม 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ให้มีความเสมอภาค 4. เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการบริหาร และพัฒนาการศึกษาของจังหวัดยะลา
    โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจเกี่ยวกับสภาพโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม แบบสำรวจเกี่ยวกับสภาพนักเรียน แบบสำรวจประชากร และแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียน มีวิธีดำเนินการ คือ ใช้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลของอำเภอต่างๆมาศึกษาสภาพของแต่ละอำเภอทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อพยากรณ์สภาพการณ์ในอนาคตเป็นส่วนรวมของจังหวัด
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. สภาพทั่วไปของจังหวัดยะลา โดยส่วนรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ มีอุปสรรคต่อการศึกษามาก
2. สภาพโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา เฉพาะสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา 212 โรง มีพื้นที่เฉลี่ยโรงเรียนละ 12.49 ไร่ อาคารเรียนส่วนใหญ่พอเพียง และอยู่ในสภาพดีร้อยละ 75.70 จำนวนห้องพิเศษนอกเหนือจากห้องเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำคือขาดแคลน ครุภัณฑ์พอเพียง อุปกรณ์การเรียนส่วนใหญ่มี แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้ การบริการด้านสุขภาพอนามัยยังขาดแคลนมาก
3. สภาพเกี่ยวกับครู มีครูทั้งหมด 2,549 คน มีอายุระหว่าง 26-32 ปีมากที่สุด ร้อยละ 46.82 มีวุฒิอนุปริญญามากที่สุดร้อยละ 65.59
4. สภาพนักเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 43,627 คน นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 45 นาที ร้อยละ 96 มีอัตราการเลื่อนชั้นเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี 0.82 มีเวลาเรียนเฉลี่ยทั้งปี ร้อยละ 86.55 มีความสามารถพื้นฐานเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ภาษาไทยเฉลี่ย 14.02 คะแนน เลขคณิต 13.88 คะแนน นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกันในวิชาภาษาไทยมากกว่าวิชาเลขคณิต นักเรียนใน 5 ปีข้างหน้า (2525-2529) ที่จะเข้าเรียนในชั้น ป.1 มีแนวโน้มลดลง แต่จำนวนโรงเรียนในระบบโรงเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในระยะ 6 ปีเพียงร้อยละ 11.45

     ผู้ทำ/Author
Nameสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีดำเนินการ
บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย
บทที่ 5 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2526
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1646
     Counter Mobile: 10