ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจปริมาณกรดฮิวมิกในดินบริเวณพื้นที่พรุชายฝั่งทะเล จังหวัดนราธิวาส / A Survey on Humic Acids in Soils of Narathiwat Coastal Lowland Swamps
     บทคัดย่อ/Abstract ????ได้ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่พรุชายฝั่งทะเล จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 ตัวอย่างชุดดิน เพื่อศึกษาปริมาณกรอฮิวมิกและคุณสมบัติเกี่ยวกับเนื้อดินและปริมาณอินทรียวัตถุในดิน <br /> ????ผลการศึกษาพบว่า ดินมีปริมาณกรดฮิวมิกและมีคุณสมบัติดังกล่าวแตกต่างกัน ดินนรธิวาสตัวอย่างที่ 1 มีปริมาณกรอฮิวมิก 398.5 -521.0 กรัม/ดิน 1 กิโลกรัม ดินนราธิวาสตัวอย่างที่ 2 มีปริมาณกรดฮิวมิก 334.0 -510.0 กรัม/ดิน 1 กิโลกรัม ดังนั้นดินนราธิวาสและดินกาบแดงจึงเป็นแหล่งสำคัญของกรดฮิวมิก หากต้องการผลิตสารดังกล่าวในปริมาณมาก จึงควรเลือกผลิตจากดินสองชนิดดังกล่าว

Five soil samples on the coastal lowland swamps of Narathiwat Province were collected and characterized to determine humic acid content and some effective information including texture and organic matter content. The results quantities of humic acid content. Narathiwat soil sample I had 398.5 - 521.0 g/kg humic acid content at 0-41 cm depth. Narathiwat soil sample II had 334.0 - 510.1 g/kg. In conclusion, the Narathiwat and Kab Daeng are the Major sources of humic acid, therefore, to get a large product of humac acid, it can be carried out on these scils.
     ผู้ทำ/Author
Nameครองชัย หัตถา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2535
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1306
     Counter Mobile: 23