ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจชนิดและความหนาแน่นของไม้ชายเลนรอบพื้นที่อ่าวปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract
การสำรวจเพื่อศึกษาชนิดและความหนาแน่นของไม้ชายเลนรอบพื้นที่อ่าวปัตตานี แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 เขต คือ เขตอนุรักษ์ เขตเศรษฐกิจ ก. และเขตเศรษฐกิจ ข. แต่ละเขตทำการสุ่ม 5 ครั้ง ครั้งละ 100 ตารางเมตร รวมพื้นที่ในการศึกษาแต่ละเขต 500 ตารางเมตร
ผลการศึกษาพบว่าเขตอนุรักษ์พบพืชทั้งหมด 20 ชนิด (species) พืชที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ ถั่วขาว (Bruguicra cylindrlca) 704 ต้น/ไร่ รองลงมาคือโกงกางใบเล็ก (Rhizo-phora apicalata ) 602 ต้น/ไร่ เขตเศรษฐกิจ ก. พบพืชทั้งหมด 25 ชนิด พืชที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ ตาตุ่มทะเล 579 ต้น/ไร่ รองลงมาคือถั่วขาว 509 ต้น/ไร่ เขตเศรษฐกิจ ข. พบขพืชทั้งหมด 25 ชนิด พืชที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ แสมทะเล 1811 ต้น/ไร่ รองลงมาคือถั่วขาว 358 ต้น/ไร่ สรุปพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี สำรวจพบไม้ชายเลนทั้งหมด 3 เขต รวม 36 ชนิด 23 สกุล และ 17 วงศ์

     ผู้ทำ/Author
Nameสมพร จันทเดช
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2534
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1303
     Counter Mobile: 23