ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจชนิดและปริมาณการจับสัตว์น้ำ และสภาพการประมงขนาดเล็กรอบอ่าวปัตตานี / The Survey of Species and Fishing Effort of Economic Marine Organisms and the Status of Small-scale Fisheries in Pattani Bay
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameนุกูล รัตนดากุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameภาณุมาศ ปิยะทอง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameสันติ จันทร์ภักดี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameแสนชัย กำเหนิดฤทธิ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทนำ
บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2533
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1518
     Counter Mobile: 30