ชื่อเรื่อง/Title รายงานวิจัยเรื่อง การจำแนกประเภทของสังคมพืชป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส
     บทคัดย่อ/Abstract     การศึกษาประเภทของสังคมพืชที่ปรากฏอยู่ในบริเวณป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2531 โดยใชแปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร ในบริเวณป่าที่มีลักษณะสังคมพืชแตกต่างกันและใช้แปลงตัวอย่างขนาด 5x5 เมตร ในบริเวณสังคมพืชที่ได้มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ ดำเนินการบันทึกชนิดพืช และนับจำนวนต้นพืชในแปลงตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพรรณพืช และแยกประเภทของสังคมพืชปรากฏว่าสามารถแยกประเภทของสังคมพืชออกได้เป็น 52 ประเภทคือ ป่าพรุกะเปรียะ ป่าพรุกะพ้อแดง ป่าพรุหลุมพี ป่าพรุหมากแดง ป่าพรุมะฮัง ป่าพรุกะปุย ป่าพรุเสม็ดขาว ป่าพรุผสมเสม็ดขาว ป่าบึงผสม ป่าเสม็ดขาว พรุดงเคลง ดงเคลง พรุดงสาคู ดงสาคู พรุดงกะพ้อแดง พรุดงหลุมพี พรุดงเตย ดงเตย พรุบึงคมบาง พรุดงคมบาง พรุบึงหญ้าปล้อง พรุหญ้าปล้อง ทุ่งหญ้าปล้อง พรุบึงหญ้าไพร ทุ่งหญ้าไพร พรุทุ่งหญ้าข้าวผี ทุ่งหญ้าข้าวผี พรุทุ่งหญ้าครน พรุกระจูดหมู ทุ่งกระจูดหนู พรุดงปรือ ดงปือ พรุบักกูดโยง พรุกระจูดใหญ่ พรุกกเหลี่ยม พรุกกเหลี่ยม พรุกกขี้หมา พรุบึงกง พรุทุ่งบอนคัน ทุ่งหญ้าแดง และทุ่งหญ้าคา

     ผู้ทำ/Author
Nameชรินทร์ สมาธิ
Organization สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี
Nameสุวิทย์ ไทยนุกูล
Organization สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
การตรวจเอกสาร
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2531
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1985
     Counter Mobile: 34