ชื่อเรื่อง/Title รูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / Financial format and Disclosures of Business Firms in Southern Border Provinces.
     บทคัดย่อ/Abstract Agency theory เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การธุระกิจที่จะสร้างระบบการตรวจสอบ เเละควบคุมการทำงานของเเต่ละกลุ่มโดยผ่านระบบข้อมูล งบการเงินเป็นระบบข้อมูลที่สะท้อนภาพการดำเนินงานของธุระกิจเเละฐานของกิจการ ดั้งนั้นงบการเงินจึงจำเป็นต้องต้องมีข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลในการนำเสนอรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล<br /><br /> วัตถุประสงค์ของการศึกษารูปแบบงบการเงินเเละการเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่จดทะเบียนใน 5 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ คือ (1) ทราบถึงรูปเเบบของงบการเงินที่จัดทำอยู่ในปัจจุบัน (2) ทราบถึงการเปิดเผบข้อมูลเเละระดับการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน เเละ (3) ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่นำมาศึกษามราเพียง 15 ฉบับ เนื่องจากมาตรฐานที่บัญชีฉบับดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับกิจการที่ศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ งบการเงินที่ยื่นต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใน 5 จังกวัดชายเเดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 307 งบการเงิน การสุ่มตัวอย่างงบการเงินกระจายตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้ นราธิวาส 30 ยะลา 46 ปัตตานี 39 สตูล10 เเละสงขลา 182 งบการเงิน<br /><br /> ผลการศึกษาพบว่า รูปเเบบงบการเงินที่กิจการจัดทำเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของกิจการที่ศึกษา เปิดเผยข้ออมูลไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีเเละระดับการเปิดเผยข้อมูลอยู่ในระดับกลาง การศึกษาปจจัยที่มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล พบว่ารูปแบบการจัดตั้งกิจการจำนวนเงินทุนจดทะเบียนเเละอัตรส่วนหนี้สินต่อทุน มีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีบางฉบับ

Agency theory explained inter-relation group relating to business organizations. The theory emphasizes the creation of auditing and controlling system for each stragegic business via the information system. Financial statement is one of the information systems which reflects firm's operating and financial position. It is that financial statement lend to be regilated to data analysis, reporting and disclosure. <br /> Objectives of the study of "Finacial Statement and Disclosure" for various firms registered at the provincial department of commerce in five bordering provinces of southern Thaland are (1) investigation into the current form of financial statement, (2) an attempt to itemize transection to be disclosed and evaluation the level of disclosures, and (3) factors influenced on discloseures. The syudy was based on 15 accounting standards, which were related to the industries. The data were Financial statements and related data that submitted to five provincial department of commerce offices. Sample sizes are drawn 307 financial statements for five bordering provinces as : Narathiwat 30, Yala 46, Pattani 39, Satun 10, and Songkhla 182 financial statements. <br /> The study results reveals that form of financial statement submitted by the firms performed in line with standards set dy Department of Commerce. However discloure of financial statements undertaken confirmed the itemized transetion of disclosure are partially disclosure and the level of disclosure is in the medium range as compare with accounting standard. The finding revealed the forms of ownership : registered capital, and the depr-equity ratio have some impact on level of disclosure.
     ผู้ทำ/Author
Nameสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Nameพจนีย์ ลัภกิตโร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2543
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1355
     Counter Mobile: 10