ชื่อเรื่อง/Title พุทธนิกายในปัตตานีโบราณ
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameวันวิสาข์ ธรรมานนท์
Organization หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ประวัติศาสนา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2546
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1321
     Counter Mobile: 12