ชื่อเรื่อง/Title แนวคิดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / The Concept of Sufi in Da
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาประวัติและการวิวัฒนาการของแนวคิดซูฟี และแนวิคดเชิงซูฟีของกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดเอกสารและการบรรยายเป็นสำคัญ ร่วมกับการใช้วิธีการสังเกต<br /> ผลการวิจัยพบว่า คำว่า "ซูฟี" เป็นคำที่กำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 2 ของฮฺจญฺเราะฮฺศักราชอันเป็นยุควิกฤตในสังคมมุสลิม สภาพดังกล่าวทำให้นักซูฟีมีแนวคิดของตนเองเป็นหลักจากนั้นแนวคิดซูฟีก็ได้วิวัฒนาการขึ้นตามลำดับจนนักซูฟีได้แพร่หลายไปทั่วโลกมุสลิมในนามของตอรีเกาะฮฺที่หลากหลาย<br /> การวิวัฒนการและการแพร่กระจายของนักซูฟีทำให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างกัน แต่นักซูฟียังมีแนวคิดและทฤษฎีหลักที่สำคัญ เช่น เตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺ มุจาฮะดะฮฺ อัสสิยาฮะ ฮฺวัดดะวะฮฺ ซิกรุลลอฮฺ ซูฮดฺ ตะวักกุ้ล<br /> คำว่า "ดะวะฮฺตับลีฆ" เป็นคำที่เริ่มใช้โดยท่านเมาลานาอิลยาสผู้ก่อตั้งกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆอันหมายถึงกลุ่มทีทำงานเชิญชวนมวลมนุษย์สู่พระองค์อัลลอฮฺ และเผยแผ่สารของพระองค์อีกด้วย กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆเกิดขึ้นครั้งแรกในเขตเมวาต ประเทศอินเดีย เมื่อปี พ.ศ.2477 โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการมุสลิมดิวบานที่ได้รับแนวคิดซูฟีจากตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ ชิชติยะฮฺและนักชบันดียะฮฺ ผ่านท่าน ซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวี และโรงเรียนดารุลอุลูม ณ เมืองดิวบาน จากนั้นกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆก็ได้แพร่หลายสู่ประเทศต่างๆมากมาย ในปี พ.ศ.2508 กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆก็เริ่มเข้าสู่จังหวัดนราธิวาส และในปี พ.ศ.2536 กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆก็ได้สร้างมัสยิด อัลนูร-ศูนย์มัรกัสกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา<br /> ในเมื่อกลุ่มดะวะฮฺตับลีฆเป็นองค์กรใหม่ที่เกิดขึ้น จากความรู้และประสบการณ์นักวิชาการมุสลิมดิวบานที่ยึดมั่นกับแนวคิดซูฟีทำให้กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆ ในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยได้รับแนวคิดซูฟีดังกล่าว โดยเฉพาะแนวคิดของท่านซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวี

The aim of this thesis is to study the history and the development of the concept of Sufi and the existing of Sufi concept in Da?wah Tabligh movement in the Southern Border Provinces of Thailand. This research is based mainly on the the documentary, descriptive and observatory study. <br /> The outcome of this research has shown that the word ?Sufi?is originated in the 2nd century Hijrah era which marked as the Muslim social crisis era. The Muslim social crisis era had given an opportunity to the Sufi to develop their symbolic concept of belief in their own way. The Sufi concept had been developing step by step and later spreading far and wide througout the Muslim world and become known as Tariqah which split into different schools of thought such as Qadiriyah, Rifa?iyah, Suharwardiyah, Hatimiyah, Jishtiyah, Sab?iniyyah, Maulawiyah Naqshabandiyah, Sattariyah, Mujaddidiyah, Tijaniyah, Dargawiyah, Sanusiysh, Ahmadiyah etc. <br /> The development and spreading of the Sufi had created various Sufi concepts and theories but every Sufi had firmly maintained and practiced the core or Principle of Sufi concepts and Theories such as Monotheism and Gnosis, Effort, Journey and Preaching, Remambrance of Allah, Ascetic and Trust in God. <br /> The word Da?wah Tabligh was first initiated by Maulana Ilyas. the founder of Da?wah tabligh movement ? A group of people who is calling mankind to Allah (subhanahuwata?la) and preaching the message of Allah. The Da?wah Tabligh was founded in 1934 A.D. In Mewat region, India, the movement had been influenced by Deoban Muslim Scholars where they had inherented the Sufi concept from Qadiriyah, Jistiyah, and Naqshabandiyah via Shah Waliyullah Al-Dahlawi and Darul-u-lum school in Deoban. From the time onward, the Da?wah Tabligh has been spreading its influences to different countries in the world. In 1965 A.D. the Da?wah Tabligh had been spreading their work to Tak, Northern Thailand. Around 1975 AD. the Da?wah Tabligh had set their foot hold in Narathiwat, Souther <br /> Thailand. and in 1993 AD. they built the al-Noor Mosqe - Da?wah Tabligh center of Southern Border Provinces of Thailand ? in Yala, Thailand. <br /> The Da?wah Tabligh is a new movement, believed to be the products of Muslim Scholars from Deoban and adhered themselves to Sufi concept. And the Da?wah Tabligh in Southern border provinces of Thailand, the off-shoot of the Da?wah Tabligh in India, also received the same influences and concepts from the Da?wah Tabligh which originated in India especially, the concept of Shah waliyullah Al-Dahlawi. <br />
     ผู้ทำ/Author
Nameมะสาการี อาแด
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความหมาย ประวัติและแนวคิดซูฟี...
บทที่ 3 กลุ่มดะวะฮฺตับลีฆกับแนวคิดซูฟี...
บทที่ 4 วิเคราะห์แนวคิดเชิงซูฟี...
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ประวัติศาสนา
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: หะสัน หมัดหมาน
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2543
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 8340
     Counter Mobile: 29