ชื่อเรื่อง/Title คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ในทัศนะของผู้นำศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา / Desirable Characteristics of Government Officials as Perceived by Islamic Religious Leaders in Changwat Yala
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาคุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทัศนะของผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา แบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือความรู้ความสามารถ ทัศนคติในการปฎฺบัติราชการ ส่งเสริมการบริการประชาชน ความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความสามารถในการแก้ปัญหา
2) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของผู้นำศาสนาอิสลามเกี่ยวกับคุณลักษณะทั้ง 8 ด้านดังกล่าว ของข้าราชการที่พึงประสงค์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจำแนกตามอายุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ระดับการศึกษาสายสามัญและระดัการศึกษาสายศาสนา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา จำนวน 182 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าที
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดยะลามีทัศนะต่อคุณลักษณะของข้าราบการที่พึงประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ระดับมากอย่างยิ่ง จำนวน 2 ด้าน และอยู่ในเกณฑ์ระดับมากจำนวน 8 ด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าคะแนนเฉล่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ระดับมากอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ระดับมากได้แก่ ด้านส่งเสริมการบริการประชาชน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดยะลาที่มีต่อคุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านดังกล่าวข้างต้น โดยจำแนกตามอายุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ระดับการศึกษาสายสามัญ และรดับการศึกษาสายศาสนา ปรากฎดังนี้
2.1 ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีอายุและระดับการศึกษาสายสามัญต่างกันมีทัศนะต่อคุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในด้านความรู้ความสามารถ ส่วนด้านอื่นๆไม่มีความแตกต่างกัน
2.3 ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีระดับการศึกษาสายศาสนาต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในด้านความเป็นผู้นำและด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ส่วนด้านอื่นๆไม่มีความแตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นอื่นๆ ของผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดยะลาเกี่ยวกับคุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ที่ส่งเสริมหรือเอื้อต่อการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้สรุปได้ว่า มีความต้องการให้ข้าราชการเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญและมีความสงบสุข

The research was intended (1) to investigate the desirable characteristics of government officials functioning in the southern border province in terms of their knowledge and competence, attitude toward their assigned duty, public service promotion, leadership, buman relation, virtues, honesty, and problem-solving ability, all of which were based on the perceptions by the Islamic religious leaders in Changwat Yala,and (2) to compare those Islamic religious leaders? perceptions of all characterist mentioned above with respect to age, length of officiation, and level of education : both secular and religious, the samples of this study were 182 Islamic religious religious leaders, all of whom hold the office of Iman. In collecting the data, a five-scale questionnaire eith 71 items intended to verify the describle characteristics osf government officials was used. The reliability of the questionnaire was 0.76-0.91. with spss (statistical package for the Social sciences), the data were then analyzed for percentage, arithmetic mean, standard deviation, and t-test
The research findings were as follows
1. Based on the Islamic religious leader?perceptions, two aspects of the desirable characteristics were ranked the highest while the other six aspects were ranked high. Such aspects of the desirable characteristics were prioritizef from the highest to the lowest mean on the scales 1-5 as follow : of the highest level were virtues (N=4.52) and honesty (N=4.50), and of the high level were public service promotion (N=4.43), attitude toward their assigned duty (N=4.38) , human relation (N=4.36), knowledge and competence (N=4.35), leaderhip (N=4.35), and problem ? solving ability (N=4.35)
2. On comparing the perception of government officials?desirable characteristics by the Islamic religious leaders in Changwat Yala with respect to age, length of offiiation, and level of both secular And religious education, it was found that:
2.1 The Islamic religious leader of different ages and with different levels of secular education do not significantly differ in their perceptions of government officials, desirable characteristics.
2.2 The Islamic religious leader of different ages and with different length of officiation differ do not significantly at the level of 0.05in their perceptions perceptions of government officials, knowledge and competence. However. In the aspects of the desirable characteristics, no significant differences were found.
2.3 The Islamic religious leaders with different levels of religious education differ significantly at the level of 0.5 in their perception of government officials? leadership and problem-solving ability. In other aspects of the desirable characteristics, no significant different were found.
3 As for other desirable characteristics of government officials, which would contribute to the success of their function in the southern border province, the Islamic religious leaders had suggested that government officials pay more attention to peoples'discomforts, and that subdistricts and villages be brought into peace and prosperity.
     ผู้ทำ/Author
Nameอาสา ตฤตียปุตรานนท์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ (หน้า 1-42)
บทที่ 1 บทนำ (หน้า 43-85)
บทที่ 1 บทนำ (หน้า 86-125)
บทที่ 2 วิธีการวิจัย
บทที่ 3 ผลการวิจัย
บทที่ 4 การอภิปรายผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (หน้า 234-263)
ภาคผนวก (หน้า 264-290)
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ผู้นำทางศาสนา
     Contributor:
Name: อนันต์ ทิพยรัตน์
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2539
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2205
     Counter Mobile: 13