ชื่อเรื่อง/Title มนุษย์ในอิสลาม : ศึกษาวิเคราะห์ปฐมกำเนิดของมนุษย์ / Man in Islam : An Analytical Study of the First Creation of Man
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ <br /> 1) เพื่อศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ตามทัศนะนักปรัชญาทั่วไปและทัศนะอิสลาม <br /> 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบธรรมชาติของมนุษย์ทัศนะนักปรัชญาทั่วไปและทัศนะอิสลาม <br /> 3) เพื่อศึกษาปฐมกำเนิดของมนุษย์ตามทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วินกับทัศนะอิสลาม <br /> 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปฐมกำเนิดของมนุษย์ตามทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วินกับทัศนะอิสลาม โดยวิธีการวิจัยเอกสาร<br /> <dd>ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ธรรมชาติของมนุษย์ตามทัศนะนักปรัชญาวัตถุนิยมมนุษย์มีเพียงสลารหรือร่างกายเท่านั้น ทั้งนี้รวมตลอดถึงระบบประสาทและมันสมอง จิตหรือวิญญาณ ก็ต้องถือว่าเป็นสสารและเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ส่วนจิตนิยมมีทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ จิตและร่างกาย และเชื่อว่าจิตมีความสำคัญกว่าร่างกาย เพราะว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของคน ส่วนร่างกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนจึงก่อให้เกิดความสุข ความทุกข์ เปลี่ยนแปลงไม่รู้หยุด ธรมชาติของมนุษย์ตามทัศนะของอิสลาม เมื่อเปรียบเทียบแล้วสรุปได้ว่า อิสลามตั้งอยู่ระหว่างกลางของวัตถุนิยมและจิตนิยม<br /> <dd>การวิเคราะห์ปฐมกำเนิดของมนุษย์ตามทฤษฎีของดาร์วินอาจสรุปได้ว่ามนุษย์มีลักษณะกายภาพเหมือนกับลิงไม่มีหางขนาดใหญ่ ซึ่งมีความแตกต่างกับปฐมกำเนิดของมนุษย์ตามทัศนะอิสลาม เนื่องจากอิสลามมีอัลกุรอานและอัลหะดีษเป็นหลักฐานในการศึกษาเกี่ยวกับปฐมกำเนินของมนุษย์ อัลเลาะฮฺสร้างมนุษย์ดั้งเดิมมาจากดินหลายขั้นตอนด้วยกัน

This research is aimed at studying the nature of man, according to the concepts of philosophers in general and of Islam in particular in terms of comparative study. This involves Charles Darwin?s theory and this concepts of the first creation of man and that of Islam.<br /> To fulfil the goal, the author use the Qur?anic exegeseys and Hadith as well as other materials related to this topic. The writing of Dr.Mahmud uthman(1987) and that of Dr.Mahfuz Ali Azan(1986) will be the sources.For, the former has dicussed about the concepts of modern materialism and the Islamic attitude, while the latter has focused on the theory of evolution in Islamic perpestive in terms of comparative study.<br /> It is accepted that the nature of man, according to the concepts of materialistic philosophers, is only the atom or just the physical. This includes the system of senses and mind.But the idealism have the idea that man is composed of two parts, I,e, the soul and body. It is believed that the soul is more important than the body, because it is the real substance of man, for the body is constantly changing, it brings us sometimes happiness and sadness.0 Islam sees the nature of man, comparatively speaking, has a core of the two things, between materialism and idealism <br /> The first creation of man, according to Darwin?s theory , probably can be concluded as man physically is the same as the Ape Man, which is tollaly different from the concepts of the first creation in Islam. This is due to the fact that the Qur?an and Hadith are the basic study on the first creation of man through which man has been created by Allah from mud through different stages. <br />
     ผู้ทำ/Author
Nameยูโลน เภอหีม
Organization บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 นิยามและธรรมชาติของมนุษย์ (หน้า 8-25)
บทที่ 2 นิยามและธรรมชาติของมนุษย์ (หน้า 26-42)
บทที่ 3 ทัศนะเกี่ยวกับปฐมกำเนิดของมนุษย์
บทที่ 4 บทวิเคราะห์
บทที่ 5 บทสรุป
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
อิสลามศึกษา
     Contributor:
Name: หะสัน หมัดหมาน
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 4730
     Counter Mobile: 16