ชื่อเรื่อง/Title การบริหารมัสยิดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ <br /><br /> 1) เพื่อศึกษาระดับของการบริหารมัสยิดของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้<br /><br /> 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารมัสยิดในด้านต่างๆ ตามตัวแปรข้อมูลมัสยิดส่วนบุคคล <br /><br /> 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารมัสยิดในด้านต่างๆตามตัวแปรข้อมูลมัสยิด<br /><br /> 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารมัสยิดในด้านต่างๆ ตามตัวแปรทัศนคติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด<br /><br /> 5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการบริหารมัสยิดในด้านต่างๆ ตามตัวแปรแรงจูงใจในการเข้าเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด<br /><br /> 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการบริหารมัสยิดในด้านต่างๆ กับทัศนคติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด<br /><br /> 7) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการบริหารมัสยิดในด้านต่างๆ กับแรงจูงใจในการเข้าเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด<br /><br /> 8) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารมัสยิด<br /><br /> <dd>จากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลจำนวน 384 คน ที่เป็นอิหม่าม คอเต็บ บิล่าล และกรรมการมัสยิด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าที ค่าเอฟ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน<br /><br /> <dd>ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้<br /><br /> 1. การบริหารมัสยิดของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด<br /><br /> 2. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีอายุต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการจัดสำนักงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารมัสยิดด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด ด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 3. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีระดับการศึกษาทางศาสนาต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ และด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารด้านการประชุมด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบที่ไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 4. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีระดับการศึกษาสายสามัญต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการจัดห้องสมุดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารด้านการประชุม การติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ ด้านการจัดสำนักงาน และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 5. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีตำแหน่งในคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด ด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ ด้านการแสดดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ ด้านการจัดสำนักงาน และดานการเขียนหนังสือโต้ตอบไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 6. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการจัดสำนักงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด ด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 7. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐที่แตกต่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารมัสยิดทางด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมิสยิด ด้านการจัดห้องสมุด ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 8. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิด้านการจัดการทรัพย์สินทางมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริการด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ และด้านการจัดสำนักงานไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 9. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่เคยและไม่เคยเข้ารับการอบรม มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ และด้านการจัดสำนักงานทึ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารด้านการจัดห้องสมุด ด้านการแสดงคุฎบฮฺในวันศุกร์ และด้านการเขียนโต้ตอบไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 10. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่เคยและไม่เคยศึกษาดูงาน มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ ด้านการจัดสำนักงาน และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบที่แตกต่างกัน<br /><br /> 11. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด ด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ ด้านการจัดสำนักงาน และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ<br /><br /> 12. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีมัสยิดอยู่ในเขตเมืองและในเขตชนบท มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ ด้านการจัดสำนักงาน และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสาร และด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐที่ไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 13. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีมัสยิดขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการประชุม ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารด้านการติดตามผล ด้านการจัดการเอกสาร ด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ และด้านการจัดสำนักงานไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 14. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่มีทัศนคติต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจัดเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารมัสยิด ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการจัดห้องสมุด และด้านการจัดสำนักงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารมัสยิดทางด้านการประสานงานกับองค์กรของรัฐ ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 15. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่แรงจูงใจต่างกัน มีระดับการบริหารมัสยิดด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการจดเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารมัสยิด ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ และด้านการจัดสำนักงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการบริหารด้านการจัดการห้องสมุด ด้านการประสานงานกับองค์การของรัฐ และด้านการเขียนจดหมายโต้ตอบไม่แตกต่างกัน<br /><br /> 16. ทัศนคติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกับระดับการบริหารมัสยิดด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้านการเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารมัสยิด และดานการจัดการทรัพย์สินของมัสยิดมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ<br /><br /> 17. แรงจูงใจของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกับระดับการบริหารมัสยิดด้านการประชุม ด้านการติดตามผล ด้ารการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารมัสยิด ด้านการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด ด้านการแสดงคุฎบะฮฺในวันศุกร์ ด้านการจัดสำนักงาน และด้านการเขียนหนังสือโต้ตอบที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

The objectives of this research are 1) to study the level of mosque administration by mosque council members in four southern borber provinces. 2) to compare the level of mosque administration in each aspect by their socio-demographic characteristics. 3) to compare the level of mosque administration in each aspect by the attitude of mosque council members. 5) to compare the level of mosque administration in each aspect by their motivation to be the mosque council member. 6) to study the relationship between the level of mosque administration in each aspect and the attitude of mosque council members. 7) to study the relationship between the level of mosque administration in each aspect and their motivation to be a mosque administration. <br /> Research selected the populationfrom four southern border provinces ; namely Pattani, Yala, Narathiwat and Satun. Data were obtained from 384 mosque council member, 192 respondents from Imams, Khatibs, Bilals and 192 respondent from mosque council members. The instrument of this study was the questionnaire divided into two parts, part one was the questionnaire to ask the personal demographic characteristics, mosque' data, their attitude and their motivation to be mosque council member, part to was the questionnaire to ask the mosque administration and problem and suggested solution regarding mosque adminitration. <br /> Researchers have analyzed data and presented the analytical results with tables shown in the from of frequency, mean, percentage, t-test. F-test and difference test by Scheffe's test.<br /> The result of the research are as follows:-<br /> 1. The administration of the mosque by mosque council members in four southern brder provinces mostly in moderate level.<br /> 2. Mosque council members who had in age different level of mosque administration in office administration at 0.01 level of significance. But interms of meeting, monitoring, documentary admistration, mosque properties adminitration, library administration, cooperating to the government organization, Friday sermon (Khutbah), office administration and response letter have no different.<br /> 3. Mosque council members who had different in level of religious education had different level of mosque administration in cooperating to the government organization and Friday sermon (khutbah) at 0.01 and 0.05 level of significance respectively. But interms of meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties administration, library administration and response letter have no different. <br /> 4. Mosque council members who had different in level of aeademic education had different level of mosque administration in library administration at 0.05 level of significance. But interms of meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties administration, cooperating to the government organization, Friday sermon (khutbah), office administration and response letter have no different.<br /> 5. Mosque council members who had different of position had no different in level of mosque administration in aspects of meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties administration, library administration, cooperating to the government organization, Friday sermon (khutbah), office administration and response letter.<br /> 6. Mosque council members who had different in length of holding position had different level of mosque administration in office administration at 0.05 level of significance. But interms of meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties administration, cooperating to the government organization, Friday sermon (khutbah) and response letter have no different.<br /> 7. Mosque council members who had different occupation had level of mosque administration in cooperating to the goernment organization at 0.05 level of significance. But interms of meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties administration, library administration Friday sermon (khutbah), office administration and response letter have no different.<br /> 8. Mosque council members who had different income had different level of mosque adminitration in mosque properties administration, library administration, Friday sermon (Khutbah) and response leter at 0.05, 0.01 and 0.05 level of significance respectively. But of meeting, monitoring, documentary administration, cooperating to the government organization and office administration have no different.<br /> 9. Mosque council members who had different in training attainment had different level of mosque administration in meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties administration, library administration, library administration, Friday sermon, office administration and response letter at 0.01, 0.001, 0.05, 0.05, 0.05, 0.01 and 0.01 level of significance respectively. But interms of meeting, monitoring and cooperating to the government organization have no different.<br /> 11. Mosque council members who live in different province had different level of mosque administration in meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties administration, library administration, cooperating to the government organization, Friday sermon (khutbah), office administration and response letter at 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.05, 0.001, 0.001, 0.001, and 0.001 level of significance respectively.<br /> 12. Mosque council members who live in different community had different level of mosque administration in mosque properties administration, library administration, Friday sermon (khutbah), office administration and response letter at 0.01, 0.001, 0.001, 0.01 and 0.001 level of significance respetively. But interms of meeting, monitoring, documentary administration, cooperating to the government organization, have no different.<br /> 13. Mosque council members who live in community which different size of mosque had different level of mosque administration in meeting, mosque properties administration, library administration and response letter at 0.05, 0.001, 0.05 and 0.001 level of significance respetively. But interms of meeting, monitoring, documentary administration, cooperating to the government organization, Friday sermon (khutbah) and office administration have no different.<br /> 14. Mosque council members who had different attitude had different level of mosque administration in meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties administration, library administration and office administration at 0.001, 0.05, 0.001, 0.01, and 0.05 level of significance respectively. But interms of cooperating to the government organization, Friday sermons (khutbah) and response letter have no different. <br /> 15. Mosque council members who had different motivation had different level of mosque adminitration in meeting, monitoring, documentary administration, Friday sermons (khutbah) and office administration and response letter at 0.001, 0.001, 0.001, 0.01, 0.001 and 0.001 level of significance respetively. But interms of library administration, cooperating to the government organization and reply letter writting have no different.<br /> 16. Attitude of mosque council members and level of mosque administration in aspects of meeting, monitoring, documentary administration and mosque properties administration were significance relationship at 0.001, 0.01 and 0.5 level of significance respectively.<br /> 17. Motivation of mosque council members and level of mosque administration in aspects of meeting, monitoring, documentary administration, mosque properties, administration, Friday sermons (khutbah), office administration and response letter were significance relationship at 0.001, 0.001, 0.01, 0.001, 0.05 and 0.05 level of significance respectively.
     ผู้ทำ/Author
Nameตายูดิน อุสมาน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
Nameมูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
Organization
Nameซัยนูรดีน นิมา
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 26-65)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า66-105)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 106-149)
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2545
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 3368
     Counter Mobile: 9