ชื่อเรื่อง/Title ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของมัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>การวิจัยเรื่องความสำเร็จในการปฎิบัติภารกิจของมัสยิดดารุลนาอีม ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งมีเนื้อหาเพื่อจะให้เห็นกิจกรรมด้านต่างๆที่มัสยิดได้กระทำลงไปกับชุมชนบ้านดาโต๊ะ โดยได้แสดงบทบาทของตนมาตั้งแต่แรกเริ่มการมีมัสยิดในชุมชน ซึ่งคาดว่ามีมาก่อน พ.ศ. 2100 มาแล้ว และยังคงดำรงการปฎิบัติการดังกล่าวจนปัจจุบัน<br /> <dd>การวิจัยครั้งนี้ สามารถเห็นศักยภาพของชุมชุนและคณะกรรมการมัสยิด ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ และร่วมทรัพย์ในการนำสังคมของตนเองไปในแนวทางที่เหมาะสม โดยเขาได้ใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งปวงในชุมชน<br /> <dd>กิจกรรมการพัฒนาชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางการบริหารและจัดการ สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนในมิติใหม่ กล่าวคือ มัสยิดเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาในระบบ คือโรงเรียนตาดีกา เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาโดยชุมชนในอนาคตต่อไป ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ.2542<br /> <dd>กรอบด้านคุณธรรมที่อิสลามกำหนด เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน การจัดการศึกษาของมัสยิดดารุลนาอีม ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจของมุสลิม ที่จะต้องแสวงหาแนวทางให้คุณธรรมทั้งหลายไปสู่ รูปธรรมและการปฎิบัติจริงมากที่สุด<br /> <dd>เงื่อนไขและองค์ประกอบของความสำเร็จในภารกิจต่างๆ ที่มัสยิดดารนุลนาอีม มีในเรื่องความภูมิใจในความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ของชุมชน ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติทำให้เกิดความสามัคคี การรักษาความดีงามของบรรพบุรุษและศักดิ์ศรีของตน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จากการวิจัยจะพบเห็นความขัดแย้งในเรื่อง การเมืองการปกครอง ที่มีความหลากหลายของบุคคลของพรรคการเมืองก็ตาม แต่เป็นเพียงอุดมการณ์และควมชื่นชอบภายในเท่านั้น ไม่สามารถไปทำลายกำแพงความเป็นชุมชนชาวดาโต๊ะได้เลย

     ผู้ทำ/Author
Nameอัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 บทบาทของมัสยิดในการจัดการศึกษา
บทที่ 3 มัสยิดดารุสนาอีมกับการจัดการศึกษาในชุมชน
บทที่ 4 วิเคราะห์แนวคิด รูปแบบกระบวนการเรียนรู้...
บทที่ 5 อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2544
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1801
     Counter Mobile: 10