ชื่อเรื่อง/Title บทเรียนการมีส่วนรวมเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอนที่ 1)
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameชวลิต เกิดทิพย์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความฉบับเต็ม
     กลุ่มหัวเรื่อง: การจัดการความขัดแย้ง
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2556
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 525
     Counter Mobile: 22