ชื่อเรื่อง/Title แนวทางของศาสนาอิสลามเกี่ยวกับความตายและการปฏิบัติต่อคนไข้ในมรณวิถี / Islamic Teaching on Death and Practices toward the Dying Persons
     บทคัดย่อ/Abstract ศาสนาอิสลามเป้นศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) ได้ทรงประทานลงมาสำหรับมวลมนุษยชาติ เพือให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามในการดำรงชีวิต พระองค์ได้เเต่งตั้งนบีมูหัมหมัดให้เป็นศาสนทูตให้มาเผยเเพร่อิสลามตามคำสอนของพระองค์ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานเเละวจนะ(หะดีษ)ของศาสนา<br /><br /> ช่วงชีวิตของมนุษย์ตามคำสอนของศาสนามีห้าช่วง คือช่วงกำเนิดเเห่งวิญญาณซึ่งเป็นช่วงกำเนิดครั้งเเรกแห่งชีวิต ต่อจากนั้นเป็นช่วงกำเนิดของชีวิตในครรภ์มารดาซึ่งเป็นช่วงที่อัลลอฮฺได้เป่าวิญญาณเข้าตัวมนุษย์ตอนอายุในครรภ์ได้สี่เดือน เเล้วจะพัฒนาเติบโตวาระครบกำหนดคลอดออกมา เเละย่างเข้าสู่ชีวิตที่สามอาศัยอยู่บนโลกปัจจุบัน ซึ่งเริ่มตั้งเเต่คลอดจนถึงวันตายจากโลกไป โดยมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีอายุขัยประมาณ 60-70 ปี ช่วงกำเนิดแห่งโลกที่สี่คือช่วงชีวิตเเห่งโลกสุสาน ซึ่งเริ่มตั้งเเต่วันตายจนถึงวันฟื้นคืนชีพอีกวาระหนึ่งของมนุษย์ในวันปรโลก คือกียามะฮฺหรือวันอาคีเราะฮฺ ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายเเห่งมนุษยชาติ โลกอาคีเราะฮฺเป็นโลกเเห่งการตอบเเทนเเละลงโทษ โดยมีสวรรค์เเละนรกเป็นสถานที่รองรับมนุษย์ ใครทำดีไปสวรรค์ ใครทำชั่วไปนรก และเป็นช่วงชีวิตที่นิรันดรเเละไม่มีการสิ้นสุด<br /><br /> มนุษย์ในคำสอนของศาสนาอิสลามประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองส่วนคือส่วนที่เป็นร่างกายเเละส่วนที่ป็นวญญาณ ร่างกายจะตายเมื่อถึงกำหนด เส่วนวิญญาณจะไม่ตายเเละไม่สลายเเต่อย่างใด อัลลอฮฺเป็นผู้ให้มนุษย์เกิดเเละตาย อัลลอฮฺคือจุดมุ่งหมายที่เเท้จริงของมวลมนุษย์ พระองค์ทรงกำหนดอายุขัยของทุกคน พระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบว่าใครจะตายเมื่อใด ที่ไหน อย่างไร อัลลอฮฺห้ามไม่ให้มนุษย์อยากตาย เเต่การตายนั้นเป็นข่าวดีเเละนำความสบายใจเเก่บรรดาผู้ศรัทธา<br /><br /> เมื่อปรากฏมีผู้ป่วยในสังคมหรือในครอบครัว อิสลามได้ชี้นำเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วยต่อตนเองและข้อควรปฏิบัติของผู้ไปเยี่ยมผู้ป่วยไว้อย่างชัดเจน คือผู้ป่วยเเละทุกคนตองตระหนักว่า แท้จริงการเจ็บป่วยเเละการหายจากป่วยนั้นเป็นอำนาจเเละสิทธิของอัลลอฮฺเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ป่วยที่อดทนต่อการเจ็บปวดย่อมได้รับการลดบาปเเละได้รับกุศลจากอัลลอฮฺ ผู้ป่วยต้องเอามือของตนวางบนส่วนที่เจ็บเเล้วขอพรความเมตตาจากอำนาจการคุ้มครองจากอัลลอฮฺ สำหรับผู้ที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยทั่วไปนั้น ต้องกล่าวทักทายเเละขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้หายจากอาการป่วยที่กำลังประสบ<br /><br /> สำหรับการปฏิบัติดูเเลและรักษาที่อยู่ในมรณวิถีนั้น อิสลามได้เน้นให้ผู้ป่วยรำลึกถึงอัลอฮฺเป็นหลัก หลักจากให้ขอพรให้เเก่ผู้ป่วย พร้อมสอนให้เขาได้กล่าวประโยคปฏิญาณตนว่า "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ" ความว่า "ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ" เพื่อให้เป็นคำกล่าวสุดท้ายในการอำลาโลก นอกจากนั้นญาติหรือลูกหลานหรือผู้รู้ทั่วไปควรอ่านอัลกุรอานบทยาสีนให้ฟังด้วย ทั้งนี้เพื่อสามารถปฏิบัติในสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นได้อย่างถูกต้อง เเละเมื่อผู้ตาย คนที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ทราบข่าวการตาย ต้องกล่าว "อินนาลิลฮิ วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน" ความว่า เเท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺ

Islam is the religion that God (Allah) gives to man to believe and practice in daily life. Allah appointed the prophet Muhammad to disseminate the Islam basics according to Allah's order, as mentioned in the Holy Qur-an and Hadith.<br /> According to the Islamic teaching,there are five periods of man's life. The first period id the origin of the spirit. This is the first period of man's life. The second period is the origin of life in mother's womb. In this period, God gives the spirit to man when it is four months in the mother's womb and it will grow untill the time of birth. The third period is from the first day of birth until death. Mostly man's life is around 60-70 years. The fourth period is that in the grave which begins on the day one dies and enters the life after death. The last period of man is the Judgement Day or Akirah day. This period is that of reward and punishment. There are heaven and hell waiting for the dead. Those who who have lived virtuously will go to heaven and those who have lived sinfully will go to hell. This period will last forever.<br /> Man in Islamic teaching is composed of two part : the body and the spirit. The body will die when the appointed time arrives, while the spirit will not die nor dissappear. Allah gives man birth and death. Allah is the real purpose for all people; Allah determines the appointed term for every man. Only Allah knows when, where and how a person will die Allah forbids man to desire death, but death is considered good news and brings happiness to all believers.<br /> On sickness, there is clear Islamic guidance on how a sick person should behave himself and how visitors should behave. According to Islam, everyone must be reminded that illness and cures are within the power and power and right of Allah only. Sick persons who endure pain will be blessed and his sin will be reduced by Allah. The sick person must put his hand on the likewise ask for Allah's blessing to cure the sick person's illness.<br /> Concerning practices and treatment for a dying person, Islam emphasizes the importance of reminding the dying person of Allah. After that visitors should give him best wishes and tell him to say "la-i-la-ha-illallah" which means "there is no other God except Allah" so that these are his last words before death. They should read surrah "Yaa-sin" to the dying person so that his nearest kin, his children, his grandchildren or the religiously educated people will be able to correctly practice as mentioned above. When there is death, those who are close to the death or those who know the news of death must say " In-na-lillahi Wain-na-ilaihi rajiun" which means "to Allah we belong and to him we return"
     ผู้ทำ/Author
Nameนูรุดดิน สารีมิง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2540
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1838
     Counter Mobile: 10