ชื่อเรื่อง/Title ประเพณีลาซัง-โต๊ะชุมพุก
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameภราดร จันทร์กลิ่น
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: วิถีชีวิตและประเพณี
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2533
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1674
     Counter Mobile: 8