ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาเปรียบเทียบ ประเพณีการแต่งงานกับหลักการแต่งงานตามศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีการแต่งงานกับหลักการแต่งงานตามศาสนาอิสลาม ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม
1. การศึกษาเอกสาร ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการแต่งงานตามหลักการอิสลามโดยเน้นกระบวนการแต่งงาน ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การเลือกคู่ครอง
1.2 การสู่ขอและการหมั้น
1.3 องค์ประกอบในพิธีแต่งงาน
1.4 การเลี้ยงฉลองในงานแต่งงาน
2. การศึกาาภาคสนาม จากกลุ่มตัวอย่างใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 อำเภอ อำเภอละ 2 ตำบล และตำบลละ 2 หมู่บ้าน ที่เป็นข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และสามัญชนทั่วไป หมู่บ้านละ 5 คน จำนวน 200 คน
2.1 การเลือกคู่ครอง การสู่ขอและการหมั้น
2.2 องค์ประกอบและพิธีกรรมในการแต่งงาน
2.3 การแต่งกายและกิจกรรมในวันแต่งงาน
ผลจากการศึกษาพบว่า ประเพณีการแต่งงานของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้ปฎิบัตถูกต้องสอดคล้องกับหลักการศาสนา แต่ยังมีบางประเด็นที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแต่งกาย พิธีกรรมและกิจกรรมที่จัดในวันแต่งงาน

The research ;A Comparative Study of the Marriage Tradition and Marriage Principles of Islam of Thai Muslim in the Southern Border Province? is both documentary and filed study.
1.Documentary study is dcalt with the principle of marriage according to Islamic tradition which emphasized on marriage process as follow.
1.1Spouse selection
1.2Proposal and wedding
1.3Factors in marriage ceremony
1.4Marriage celebration (Walimah.)
2. Filed study is dealt with sampling from target groups in southern border provinces of Thailand : 2 districts from each province, 2 sub-district. The target groups will be five categorics, namely, government official, businessmen, community leader, rural leader and common people, 5 people from each village with the total of 200 people. The study includes:
2.1Spouse selection, proposal and wedding
2.2Composition and marriage ceremony
2.3Dressing and marriage activities
The result of the study is that most marriage traditions practiced by the target groups are right according to religious. Yet these are still some criteria which are contradictory to religious principles, especially dressing, ceremony and activities on wedding day.
     ผู้ทำ/Author
Nameนูรุดดีน สารีมิง
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 หลักการแต่งงานในอิสลาม
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 34-60)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 61-76)
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: วิถีชีวิตและประเพณี
ด้านศาสนา
--ศาสนากับสังคม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 9674
     Counter Mobile: 12