Browse วิถีชีวิตและประเพณี
Browse ประวัติศาสตร์
Browse อาหารฮาลาล
Browse ยางพารา
Browse อิสลามศึกษา
Browse อาหารทะเล
Browse ปาล์มน้ำมัน
Browse การจัดการความขัดแย้ง
Browse ทะเลสาปสงขลา

ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้

       ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฐานข้อมูลวิจัยนี้จะเป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลจาก
การวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล
ทั้งในด้านการเมืองการปกครองศิลปะ และวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์
และการท่องเที่ยว ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการศึกษา สุขภาพอนามัย ศาสนา และกฎหมาย
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเสมือนภาพ สะท้อนอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยสร้าง 
ความเข้าใจผ่านผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่ นักวิชาการ
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อยอดจากงานวิจัยเดิม
       ต่อมาในปี 2554 ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นอกเหนือจากงานวิจัยขึ้น ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัด
ชายแดนใต้ ซึ่งสนับสนุนข้อมูลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบ และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเหมาะสม สืบค้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานในการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่หรือสร้างองค์ความรู้ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

พิมพ์คำสำคัญในชื่อเรื่อง :
พัฒนาตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
ดำเนินการโดย คณะวิทยาการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ โดย นายภัทธ์ เอมวัฒน์ นางกมลทิพย์ หลงหา
จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2550
รวม link